Al abonnee? Activeer hier uw premium account

De hoogste tijd

oktober 2021


Ruim 3 jaar geleden schreef ik mijn column over het Actieplan Plantgezondheid van de BO Akkerbouw. Het beschrijft de ambitie van de akkerbouwteelt – met unanieme steun van de andere ketenschakels – om in 2030 een aantal concrete doelen bereikt te hebben op het terrein van plantgezondheid onder de noemer van “gezonde planten voor een gezonde toekomst”.

Er zijn 4 speerpunten beschreven waar vanaf 2017 tot 2030 aan gewerkt is en wordt:

  1. Omslag maken naar een weerbaar teeltsysteem waar gezonde, robuuste gewassen en een vitale bodem het uitgangspunt vormen waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.
  2. Vermindering milieu-impact met op maat toediening van gewasbeschermingsmiddelen door toepassing van precisielandbouwmethoden en vergroening middelenpakket.
  3. Bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en actief medevormgever zijn van een aantrekkelijk landschap.
  4. Milieuprestaties beter inzichtelijk maken voor de markt.

Aan het slot van de column van destijds schreef ik dat het werken aan een dergelijk plan een voorwaarde is om onder andere de overheid aan te spreken op hun bijdrage. Dat is destijds ook in het plan verwoord: ‘het realiseren van de hierboven genoemde ambities en speerpunten vraagt om nauwe samenwerking met onder anders de overheid’.
We zijn nu bijna 4 jaar verder en er is heel veel werk verzet om de doelen uit het actieplan dichterbij te brengen. Regelmatig – zoals dit voorjaar – wordt de ‘status’ getoond van het plan, waar staan we met de acties en de doelen. En waar de overheid hulp moet bieden: directe aansluiting van de BO bij het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030 van LNV, het aanpassen van de EU regelgeving ten aanzien van nieuwe veredelingstechnieken, beperkingen ten aanzien van het gebruik van biostimulanten opheffen door komende EU regelgeving te herstellen in Nederland, extra onderzoeksgeld beschikbaar stellen voor alternatieven voor bepaalde gewasbeschermingsmiddelen, vrijstelling voor bepaalde middelen om extra milieu schade te voorkomen, het versnellen van de toelatingsprocedure voor groene middelen en een aantal knelpunten in regelgeving oplossen om te komen tot vergroten van de biodiversiteit.
Helaas zit er weinig voortgang in deze punten. Het wordt de hoogste tijd dat – om in 2030 de doelen te halen – ook de overheid in actie komt!

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO