Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Akkerbouw onder druk

november 2022

In mijn column van februari dit jaar stelde ik dat de groei van het aardappelareaal buiten Nederland plaatsvindt. En dat dat op zichzelf geen probleem is, aangezien onze bedrijfstak internationaal opereert en er door de veredelaars met licenties gewerkt kan worden. Maar om het unieke Nederlandse aardappelcluster met internationale allure sterk te houden, is de huidige omvang van de teelt in Nederland cruciaal en vormt deze het fundament onder de gehele keten, toeleveranciers en kennisinstel­lingen.


In de praktijk neemt de druk op het beschikbare areaal helaas verder toe. De BO Akkerbouw heeft onlangs becijferd dat een gemiddelde akkerbouwer (75 hectare) er met alle voorgenomen beleidsaanpassingen jaarlijks 40.000 euro op achteruit gaat door kostenstijging c.q. opbrengstderving. Het betreft dan de gevolgen van de invoering van het GLB, bufferstroken en een ruimer bouwplan als gevolg van de nitraatrichtlijn. Bijvoorbeeld de datum van 1 oktober in het 7e Actie Programma Nitraat voor het verplicht inzaaien van vanggewassen geeft heel veel onbegrip en roept vragen op. Terecht heeft het Ministerie van LNV vorig jaar, onder andere op aandringen van de BO Akkerbouw, de harde datum van 1 oktober geschrapt. Telers kijken naar de stand van het gewas, de bodem en de weersomstandigheden. Eerder of later oogsten dan 1 oktober met het oog op de opbrengst en de kwaliteit is juist het vakmanschap van akkerbouwers. Een voldoende oogstrijp gewas is cruciaal voor een optimale afzet en prijsvorming. Maar ook het inspelen op wat de bodem vraagt. In een natte periode het land op te gaan om te oogsten vanwege een papieren deadline ruïneert het vertrekpunt voor een akkerbouwer: goede grond. Maar nu heeft LNV de lijst met wintergewassen ter consultatie gepubliceerd en dat betekent bijvoorbeeld dat aardappelteelt op zand- en lössgrond na 1 oktober feitelijk niet meer mogelijk is. NAO krijgt ook vragen wat wij eraan doen. NAO is actief lid van de BO Akkerbouw om daarmee – in nauwe samenwerking met de VAVI – een vuist te maken vanuit de gehele aardappel- en akkerbouwketen om meer maatwerk en begrip te krijgen, zodat een sterke aardappelteelt in de benen blijft.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO