Al abonnee? Activeer hier uw premium account

BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw basis voor beloning prestaties ter verbetering biodiversiteit

10 maart 2023

Onlangs vond de officiële lancering plaats van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA), een instrument dat prestaties van de akkerbouw om de biodiversiteit te versterken op een eenduidige manier meetbaar maakt. Akkerbouwers kunnen nu aan de slag met een integrale set kritische prestatie-indicatoren (KPI’s), waarvan wetenschappelijk onderbouwd is dat ze bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit op en rondom akkerbouwbedrijven.

Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van LNV, nam de brochure met bijbehorende kritische prestatie-indicatoren in ontvangst uit handen van akkerbouwer en LTO-bestuurslid Tineke de Vries. (VidiPhoto)

Akkerbouwer en voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Tineke de Vries overhandigde het eerste exemplaar van de brochure BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw aan Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De brochure beschrijft onder andere de set van acht KPI’s die aan de monitor ten grondslag liggen, geselecteerd op basis van acht afwegingen: Percentage rustgewassen, Organischestofbalans, Stikstofbedrijfsoverschot, Milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen, Percentage bodembedekking, Carbon Footprint, Natuur- en landschapsbeheer en Gewasdiversiteit.

Verdienvermogen overeind houden

“Akkerbouwers zijn belangrijke beheerders van ons landschap. De monitor maakt hun inzet op biodiversiteitsherstel transparant en inzichtelijk. Als overheid zien we, samen met de sector en ketenpartijen, toe op de integrale set KPI’s”, aldus Goet. Een akkerbouwer die al veel doet aan het stimuleren van biodiversiteit, onder meer met het inzaaien van wintervoedselakkers en akkerranden, is Jan Reinier de Jong uit Odoorn. Hij vertelt erg blij te zijn met de totstandkoming van de BMA. “Er is een hele categorie boeren die wel wat wil als het om biodiversiteit gaat. De monitor zorgt voor een goede richtlijn wat je als akkerbouwer kunt doen en wat daar tegenover staat. Hiermee kunnen we stappen zetten die ook daadwerkelijk beloond worden”, meent hij. Ook De Vries benadrukt dat concrete beloning belangrijk is: “De BMA kan helpen om het verdienvermogen van akkerbouwers overeind te houden en om de inzet op biodiversiteit te vergroten.”

Breed scala belonende partijen nodig

Vanuit de PPS BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw is de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de monitor, op initiatief van BO Akkerbouw, Rabobank, Provincie Groningen en het Wereld Natuurfonds, in samenwerking met Wageningen University & Research, BoerenNatuur en het Louis Bolk Instituut en met medefinanciering van de Topsector Agri & Food. Het is nu aan de praktijk om met de monitor aan de slag te gaan. Verschillende partijen, waaronder Agrifirm, Avebe, Cosun en Rabobank, gaan komende periode pilots draaien met de monitor, om de inzet van akkerbouwers op biodiversiteit daadwerkelijk te kunnen waarderen en belonen. Om gebruik van de monitor in de praktijk tot een succes te maken, is volgens BO Akkerbouw een zo breed mogelijk scala aan belonende partijen nodig. Overheden, keten- en retailpartijen en financiële instellingen werden tijdens de officiële lancering dan ook opgeroepen hier hun bijdrage aan te leveren. In de brochure valt verder te lezen dat de ontwikkeling van de BMA een goede stap is richting het belonen van akkerbouwers voor het nemen van biodiversiteitsmaatregelen: “Deze integrale set van KPI’s is de basis waar de initiatiefnemers en anderen komende jaren in de praktijk mee gaan werken. De ervaringen die zij opdoen leiden mogelijk tot verbeteringen van de huidige set KPI’s en mogelijk tot nieuwe KPI’s. Verdere verfijning kan immers alleen door in de praktijk van start te gaan en gaandeweg te leren. Deze acht KPI’s blijven het uitgangspunt voor beloning van prestaties in de akkerbouw.”

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO