Al abonnee? Activeer hier uw premium account

BO Akkerbouw start verschillende onderzoeksprojecten rondom aardappelen

19 mei 2023

De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw laat weten dat dit voorjaar negen nieuwe onderzoeksprojecten die de BO financiert officieel van start zijn gegaan. Daarmee komt er de komende jaren onder andere meer kennis beschikbaar over verschillende thema’s relevant voor de aardappelteelt.

De negen projecten die het bestuur van BO Akkerbouw eind vorig jaar goedkeurde, zijn allemaal Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) en Kennis op Maat-projecten, waarin naast de BO ook de overheid (via de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) en andere partijen uit het bedrijfsleven investeren. Zo dragen zij bij aan een toekomstbestendige akkerbouw met onderzoeken die aansluiten op de wensen van akkerbouwers, aldus de brancheorganisatie.

Quarantaine-bacterie Ralstonia

Onder de onlangs gestarte onderzoeksprojecten bevinden zich verschillende akkerbouw-brede projecten, waarvan de resultaten ook voor de aardappelteelt interessant kunnen zijn. Deze onderzoeken houden zich bijvoorbeeld bezig met precisielandbouw, bemestingsadviezen en bodembeheer. Meer specifiek op de aardappel gerichte onderzoeken zijn er ook. Zo is onlangs de PPS ‘Ralstonia’ van start gegaan. De bacterie Ralstonia pseudosolanacearum is in 2022 in Nederland in het oppervlaktewater aangetroffen. Deze zogenaamde quarantaine-bacterie veroorzaakte in 2015 grote schade in de rozenteelt en bleek ook mogelijk agressief te zijn voor aardappelen en groente- en fruitgewassen. Bovendien laat de brancheorganisatie weten dat deze bacterie verwant is aan een bacterie die de afgelopen decennia bruinrot in aardappelen veroorzaakte. De PPS Ralstonia moet kennis genereren over de biologie van de bacterie en daarmee inzicht geven in hoe de bacterie overleeft, wat het risico is op transmissie via water of schimmelsporen en welke waardplanten deze heeft. Die kennis vormt de basis voor maatregelen die verspreiding van de bacterie en besmetting van akkerbouw- en tuinbouwgewassen moeten tegengaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) en ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het belang van dit project benadrukt.

Systeemaanpak Fusarium

Onlangs is ook de PPS ‘Op weg naar een systeemaanpak van Fusarium in aardappelen’, waarvan WUR eveneens de uitvoerder is, van start gegaan. BO Akkerbouw omschrijft Fusarium als een belangrijk knelpunt in de ontwikkeling van een weerbaar teeltsysteem, dat in aardappelen zorgt voor zowel verwelking van de planstengel en blad als voor droogrot in de knol. De PPS gericht op het onderzoeken van deze bodemschimmel ontwikkelt strategische kennis over welke Fusarium-soorten waar in Nederland aanwezig zijn, en wat de belangrijkste en meest ziekteverwekkende soorten zijn. Daarnaast is de vraag hoe Fusarium zich verspreidt deel van dit onderzoek. Doel is om op basis van deze kennis een duurzame strategie te vormen tegen Fusarium in een weerbaar teeltsysteem.

Andere gereedschappen voor beheersing bladschimmels

Ook in de PPS ‘Duurzame beheersing van bladschimmels’ richt het onderzoek zich, naast  suikerbieten en granen, op aardappelen. “Akkerbouwers kunnen steeds minder gewasbeschermingsmiddelen inzetten, waardoor de beheersing van bladschimmels een uitdaging is. De inzet van deze PPS is om andere gereedschappen te vinden die passen binnen Integrated Crop Management (ICM)”, aldus BO Akkerbouw. Het gaat hierbij onder meer om het testen van laag-risicomiddelen op zowel vatbare als resistente rassen, om schadedrempels en actiedrempels en om betere beslissingsondersteunende systemen. IRS, Vertify en WUR houden zich bezig met de uitvoering van dit onderzoek, en werken daarbij samen met telersgroepen en adviseurs om de strategieën te testen en valideren. De resultaten van de twee laatstgenoemde Publiek Private Samenwerkingen dragen volgens BO Akkerbouw bij aan het Actieplan Plantgezondheid, waarmee de sector anticipeert op de uitdagingen waar akkerbouwers voor staan: klimaatverandering, een krimpend pakket gewasbeschermingsmiddelen en vraagstukken rondom bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO