Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Ondertekening intentieverklaring mijlpaal voor Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

juli 2021


Op woensdag 23 juni 2021 werd tijdens een bijeenkomst op Akkerbouwbedrijf Geduho in Oud-Beijerland een intentieverklaring getekend voor de start van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA), dat akkerbouwers verbindt in hun zoektocht naar steeds duurzamere teeltmethoden en een belangrijke rol speelt in de uitwisseling van kennis en informatie tussen theo­rie en praktijk.

De ondertekenaars, directeur van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw André Hoogendijk en Esther Veldhuis, directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), zijn beiden verheugd met de start van het praktijknetwerk.

Van en voor akkerbouwers

Voor BO Akkerbouw is het nieuwe praktijknetwerk van groot belang. “Wij zien het praktijknetwerk als de schakel tussen nieuwe oplossingen uit het onderzoek en de doorwerking ervan in de praktijk. Omgekeerd verwachten we dat wanneer akkerbouwers tegen zaken aanlopen we die vervolgens kunnen oppakken in ons onderzoeksprogramma. Kennis is cruciaal bij de verdere verduurzaming van de sector. De kennis zit juist ook bij akkerbouwers, waar we als sector nog veel beter gebruik van kunnen maken. In dit netwerk staan ondernemers centraal”, stelt Hoogendijk. Ook voor het verduurzamen van de aardappelsector in het algemeen en de teelt in het bijzonder zijn onderzoek en samenwerkingsverbanden essentieel. “Het DPA is een netwerk van en voor akkerbouwers waarin van elkaar geleerd wordt en met elkaar gewerkt wordt aan duurzaamheidsopgaven. Akker­bouwers zien een hoop op zich afkomen; klimaatverandering, herstel van biodiversiteit, bodemgezondheid en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke onderwerpen. Wij zien uit naar de waardevolle rol van het praktijknetwerk in het aangaan van deze uitdagingen”, aldus Veldhuis.

Samenwerking cruciaal

André Hoogendijk (BO Akkerbouw) en Esther Veldhuis (LNV) tekenden onlangs een intentieverklaring voor de start van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Foto: Heijblom Fotografie

Voor Stimuland is deze stap een belangrijke mijlpaal. Voor het slagen van het praktijk­netwerk is samenwerking cruciaal”, meent ook Ingrid Jansen, directeur van Stimuland. Deze onafhankelijke netwerkorganisatie vervult voor het opzetten en ondersteunen van het netwerk de rol van centraal loket en is daarmee het eerste aanspreekpunt voor akkerbouwers en partijen die iets willen met het DPA. “Recent heeft Stimuland een enquête gehouden onder akkerbouwers. Daaruit kwam naar voren dat de meerwaarde van het praktijknetwerk kennisontwikkeling en -uitwisseling moet zijn”, legt Jansen uit. Bij de ondertekening van de intentieverklaring waren ook de partijen aanwezig die hebben aangegeven het praktijknetwerk te ondersteunen. Het gaat daarbij om Wageningen University & Research, Delphy, Vertify, TKI Agri & Food, LTO Nederland, Provincie Groningen, IRS, NAJK, Proefboerderij Rusthoeve, Louis Bolk Instituut, CZAV, VAVI, Het Comité van Graanhandelaren en Cosun. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO