Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Fundament

februari 2022


In de column van maart vorig jaar stond ik stil bij de toen komende Tweede Kamerverkiezingen. Mijn verwachting was dat ‘na de verkiezingen een goed doordacht beleid voor de bedrijfstak nog verder in de knel zou gaan komen’. Dat is uitgekomen, maar heel moeilijk was deze voorspelling niet natuurlijk.

Het is al langer een tendens dat de landbouw steeds minder als een volwaardige bedrijfstak van de economie wordt gezien. Meer als een veelheid aan versnipperde deelsectoren met politiek lastige vraagstukken, met thema’s als klimaat, gewasbescherming en stikstof. Het aantal bewindslieden met ‘landbouw gerelateerde’ onderwerpen in de portefeuille neemt toe, en men wil een meer gebiedsgerichte aanpak. Klinkt als maatwerk, maar betekent nog meer invloed van de politiek. Vanuit de bedrijfstak gezien verschuift de focus dan richting de haarvaten, terwijl het overzicht over het belang van ’de body’ ontbreekt.

Wat betekent dit voor de aardappelsector? Dat we nog meer het aardappelverhaal (onze body) voor het voetlicht moeten brengen. De uniekheid van het aardappelcluster: alle schakels zijn in Nederland aanwezig, van veredeling, productie, handel en verwerking. De aanwezigheid van een sterke toelevering en het hoge kennisniveau maken het cluster compleet en met een Silicon Valley-achtige allure. Hiermee is een substantiële bijdrage van Nederlandse aardappelrassen en pootgoed aan de wereldvoedselvoorziening mogelijk. Maar ook een toonaangevende fritesindustrie. De komende jaren komt er veel op de aardappelteelt af: EU Farm to Fork, de druk op de ruimte in Nederland, de beperkingen ten aanzien van gewasbescherming (zonder de beschikbaarheid over moderne veredelingstechnieken) enzovoort. Dit betekent druk op het teeltareaal en het aardappelvolume. De groei van het aardappelareaal vindt al buiten Nederland plaats, maar dat draagt bij aan de groei van de gehele internationale bedrijfstak. Daar heeft Nederland een groot belang bij. Maar een verdere inkrimping van het teeltareaal in Nederland tast de positie van het genoemde unieke cluster aan. Zonder het fundament van een sterke teelt geen topkennis en geen eredivisie innovatieomgeving. Op langere termijn is dat ondermijnend voor Nederland als vestigingsplaats van de andere schakels in de keten. De aardappelketen zal alle hens aan dek moeten zetten om dit duidelijk te maken aan landelijke en regionale politiek.

Dick Hylkema, Directeur
Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO