Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Export is doen waar je goed in bent

juni 2023


Vaak heb ik al geschreven over de kracht en de positie van de Nederlandse aardappelsector in de wereld, maar het is vaak veel bepalender of dat ook door niet direct bij de sector betrokkenen wordt gemeld. Internationaal is dat wel duidelijk.

Vele landen willen graag hun aardappelteelt verbeteren met hogere opbrengsten per hectare, zelf pootgoed proberen te gaan telen en nog meer areaal aan te gaan leggen. Men weet dat aardappel een hoogstaand voedingsgewas is dat op veel plekken is te telen. Zeker bij een afnemende beschikbaarheid van water. Er is interna­tionaal ook veel behoefte aan kennis. Talloze delegaties hebben Nederland hiervoor bezocht. Op internationale aardappelcongressen zijn het vaak de FAO en Wereldbank die het grote belang van vergroting van aardappelteelt richting de toekomst uitdragen. Met als reden de voedselvoorziening voor een groeiende bevolking soms gecombineerd met knelpunten bij andere gewassen. Nederland heeft – hoe onwaarschijnlijk het voor de buitenstaander ook klinkt gezien ons kleine aardappelareaal – voor deze situaties veel te bieden. De aanwezigheid van veredeling, teelt, logistiek, handel en verwerking geflankeerd door kennisinstellingen, gespecialiseerde toeleveranciers en keurings- en overheidsdiensten gesitueerd in ons kleine land met dus veel netwerken verklaart dit.

Als er dan in de Nederlandse politiek gesproken wordt over onder andere regionale kringlopen, gebiedsgerichte aanpak, nitraat, natuurbescherming, het nut van export, local for local en ruimte voor water en wonen, dan proberen wij het geluid te laten horen zoals dat internationaal klinkt. En dat er gekeken moet worden naar de gevolgen van maatregelen voor de positie van deze bedrijfstak en de bijdrage die we in de wereld van, veelal lokale, voedselvoorziening kunnen leveren. Ik ben dan even opgetogen als ik onze minister van landbouw recent hoorde zeggen dat we die bijdrage, zeker met uitgangsmateriaal, blijven leveren en dat Nederland toonaangevend zal blijven. Dan is er iets bereikt. Het betrekken van de gevolgen van maatregelen voor de bedrijfstak, de impact, zoals mogelijk een krimpend teeltareaal hoort daar wat mij betreft zeker bij. Maar dat heeft de minister nog niet gezegd, er blijft dus werk aan de winkel.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO